Приветствую Вас Абитуриент • Регистрация • Вход • RSS
Пятница, 14.12.2018
Загрузка...
Главная » Работы » Рефераты на казахском » Журналистика

ТҮРІКМЕН ЕЛІНІҢ БАҚ ЖҮЙЕСІ
Загрузка...
1990 ж 20 ќазанда Сапармђрат Ниязов љлкеніњ Президенті болып сайланды. Жања конституция 1992 ж 18 мамырда ќабылданды. Республикада БАЌ туралы екі зањ актісі бар. 26 статья: «Тџрікмен азаматтарыныњ сљз бостандыќтары еркін жѕне аќпарат алуѓа толыќ ќђќыќтары бар. 1994 ж 20 желтоќсанда Республикада «Тџрікменстандаѓы публикация ережелері деген ќђжат ќабылданды. Бђл ќђжатта БАЌ мекемелерін «Советтік стиль» тџрінде баќылап тђру жљнінде ќаралѓан.
Тџрікмен журналисті Д.Тайымовтыњ ЮНЕСКО семинарындаѓы баядамасына ќараѓанда Республикада ќаржы тапшылыѓы болмаѓанымен, тѕуелсіз аќпарат ќђралдары ѕлі кџнге дамымай келеді. Кџні-бџгінге дейін журналист ќауымыныњ БАЌ кџшін сезіне, ѕрі пайдалана алмай келе жатќаны баяндалѓан. Тџрікменстанда шетел журналистеріне шек келтірілген. Мысалы, «Радио Либерти» журналисті Республикада болѓан.
Баспасљзі
1992 ж Тџрікменстанда 70 газет, 21 журнал шыѓып тђрѓан. Басылымдарды џкімет ќаржыландырады. 1997 ж кљрсеткіш бойынша 5 аймаќтыќ газетті ќосќанда барлыѓы 32 басылым жарыќ кљреді. Сондай-аќ балалар газеті: «Новча», «Малыш», «Пионер», «Юность» жѕне мђѓалімдерге арналѓан журнал: «Халура», «Туркменский язык», Литерат», «Пламя Туркменстана» газеттері орыс тілінде шыѓады. Тиражы 20000.
«Нейтральный Туркменстан» газетінде «Президентке хат» рубрикасы. Бђл рубрика бойынша, ел президентіне келген маќтау-мадаќтаулар жарияланады. Кез-келген басылымдардыњ 1-ші бетінде ђлттыќ ант жарияланады. Мысалы, 1993 ж саяси материалдар жарияланатын тѕуелсіз «Контакт», «Суббота» газеттері шыќты. Коландаровтыњ демеушілігімен шыѓып тђрѓан «Туркменстан сегодня» газеті ќазір жабылѓан. Газет конституцияѓа сай аќпараты еркін, ѕр тџрлі кљзќарастаѓы материалдар жарыќ кљріп тђрды. Республикада жеке меншік жѕне оппазициялыќ басылым ешќашан ќолдау кљрмейтіндіктен газет љмірі ђзаќќа бармады. Тџрікменстанда ќаѓаз шыѓарылмайды. Сол себепті ќаѓаз шыѓынына ќатањ баќылау ќойылѓан. Барлыќ БАЌ мекемелері мемлекет тарапынан ќатањ баќылауда. Жеке меншік мекемелердіњ жђмыс істеуіне тыйым салынѓан. Тџрікменстанда екі ђлттыќ басылым жарыќ кљреді:
«Тџрікменстан» тџрік тілінде, аптасына 6 рет, Т – 45000; «Нейтральный Туркменстан» - 60000, орыс тілінде шыѓады. Президент пен џкімет ыњѓайына баѓынады.
Телевидениесі
Республикада теле-радио баѓдарламаларды реттеп отыратын мемлекеттік ђйым бар. Ашхабаттыњ ењ ірі жолдарыныњ бірінде орналасќан бџкіл ќала бойына тарататын ењ џлкен спутниктік тарелка бар. Спутниктік телевидениеде ќала тђрѓындары неміс, аѓылшын, иран, араб т.б тілдерде тѕулік бойы баѓдарламалар кљре алады. Сонымен ќатар, СНН- интернешнл баѓдарламаларын кљру мџмкіндіктері зор. Интелсаттыњ арќасында Орталыќ Азияныњ тџкпір-тџкпірі ѕлемдегі болып жатќан оќиѓаларды тамашалай алады. Тџрікмен телевидениесіндегі ењ бірінші канал – ђлттыќ канал болып саналады, ѕрі толыќтай мемлекет ќарамаѓында. Кџніне 6 6 6 саѓаттан 12 саѓатќа дейін жђмыс істейді. Баѓдарламалар џкімет тарапынан ќатањ баќылауда. 2-ші, 3-ші канал баѓдарламалары да осы тектес. Егер Тџрікмен басы саяси тђрѓыдаѓы жиналыстар љткізіп жатса, бђл аймаќтаѓы негізгі мѕселе болады жѕне бџкіл БАЌ баѓдарламаларындаѓы љзекті мѕселеге айналады. Сонымен ќатар, телевидениеде берілетін жарнамалар мемлекет ќазынасына толыќ кіріс кіргізе алады. Ђлттыќ телевидение баѓдарламаларында ђлттыќ стильде жасалѓан музыкалыќ хабарлар кљптеп беріледі.
Радио тѕулігіне 16 саѓат хабар таратады. Кљбінесе музыкалыќ. 1994 ж «Свобода Туркмена» радиостанциясыныњ директоры Зариф Назар Тџрікменстанныњ тѕуелсіз саясаткерлерімен, журналистерініњ эфирге шыѓуларына џзілді-кесілді тыйым салѓан. Бђѓан себеп Тџрікменстан Президентініњ атына Мурад Эсеновтыњ ашыќ хат жолдаѓан себебі еді. Тџрікмен радио кешені де толыќ мемлекет баќылауында.
Загрузка...


Уважаемый пользователь! Материал может содержать устаревшие данные, ошибки (устаревшую экономическую статистику, утратившую силу закона, нормативные акты и т.п.). Поэтому перед сдачей рекомендуем самостоятельно проверить содержание работ.
Желаем успехов!27.0 Kb
Категория: Журналистика | Добавил: Dastan
Просмотров: 2058 | Загрузок: 125 | Рейтинг: 0.0/0

Это может Вас заинтересовать:
Экономика саласындағы жаңа атаулар
Қазақтың демократ ағартушылары
Исламтану және ислам философиясы
Араб халифаты және Исламның таралуы
Тастанбекқызы Сара
XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті
Әли Құрманов
Абыл Тілеуұлы
Жамбылдың ұстазы еді Майкөт ақын
Бұқаралық ақпарат құралдары
Саралап, деңгейлеп оқыту технологиясы бойынша оқушыларды кескін картам...
Аристотель
Қаржының мәні мен рөлі
Қазақстан Республикасындағы халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің қазірг...
Майлықожа Сұлтанқожаұлы