Приветствую Вас Абитуриент • Регистрация • Вход • RSS
Пятница, 18.1.2019
Загрузка...
Главная » Работы » Рефераты на казахском » Іс жүргізу

КЕЛІСІМШАРТ
Загрузка...
№ __6 _ КЕЛІСІМШАРТ

(ерекше шарттары бар еңбек келісімі)

2009 жылғы «12» наурыз жасалған.
2009 жылғы «15» наурыз №. 14 бұйрық
Келісімшарт мерзімі 1 (бiр) жыл
2010 жылғы «20» наурыз бұзылған.
2010 жылғы «23» наурыз №. 54 бұйрық

___________________________________________ (толық атауы) ұйымы, _____________
____________________ (Жарғы, ереже), Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі және Азаматтық Кодексі негізінде әрекет ететін _____________________ (лауазымы, аты-жөні) атынан, бір жақтан, және _________________ (лауазымы, аты-жөні) жеке куәлік № _________________________, ______________________ берген______________ __________________________________ мекенжайында тұратын, білімі – жоғары1, әрі қарай «Қызметкер» деп аталады, екінші жақтан, төмендегілер туралы осы Келісімшартты жасасты:

1. Жалпы ережелер
1.1. Ұйым тапсырады, ал қызметкер ұйым үшін ұйымда қолданыстағы жұмысқа тұру туралы бұйрыққа байланысты тәртіпте, көлемде және кесте бойынша тапсырылған жұмысты орындауға міндетті.
Қызметкер бас маман2 лауазымына қабылданады және оның міндеттемелеріне мыналар кіреді: _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
1.2. Қызметкер ұйым басшысының және басқа да лауазымды тұлғалардың өкімдерін бұлжытпай орындауға міндетті. Қызметкер өз міндеттемелерін мына жерде (жұмыс орнын көрсетіңіз): _____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ және қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес орындайды.
1.3. Қызметкер еңбек қауіпсіздігі техникасын, өртке қарсы және санитарлық індетке қарсы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға міндетті.
1.4. Келісімшарттың әрекет ету мерзімі __________________________________.
2. Келісімшарттың ерекше талаптары
2.1. Осы Келісімшарттың әрекет ету кезінде өндірілген барлық өнім, оның ішінде интеллектуалдық сипаттағы өнім де ұйымның жекеменшігі болып табылады.
Келісімшарт бойынша жұмыс уақытында жұмысшы басқа ұйымдармен мұндай шарттар жасамауға міндетті3.
2.2. Қызметкер осы Келісімшарт әрекет ететін уақыт кезінде және ол бұзылғаннан кейін де 5 жыл бойы ұйымда жұмыс істеген кезінде өзіне белгілі болған коммерциялық құпия болып табылатын төменде-
гідей деректерді құпия сақтауға міндетті:
- ұйымдағы заңдық, техникалық және арнайы құжаттама, оның ішінде статистикалық ақпарат;
- ұйымның, сондай-ақ іскери серіктестердің қаржылық операцияларына қатысты мәліметтер;
- өз міндеттемелеріне тікелей, оның ішінде өзіне бекітілген ақшалай сыйақы мөлшеріне қатысты мәліметтер;
- ұйым және оның серіктестерінің қызметіне қатысты, ұйымның жекеменшігі болып табылатын олар жасап жатқан ғылыми, техникалық, заңдық, коммерциялық және басқа да жаңалықтар туралы мәліметтер, сондай-ақ оның қызметкерлері туралы мәліметтер.
2.3. Басқа да талаптар:
Қызметкердің ұйымның келісімінсіз ұйымның қызметіне байланыс-
ты ешқандай материалды өзінің атымен де, бүркеншік атпен де бұқаралық ақпарат құралдарына беруге құқығы болмайды.
Қызметкер өзі дайындайтын материалдарды тексеруге және ұйымға зиян келтіретін, азаматтардың ары мен абыройына нұқсан келтіретін мәліметтердің жария етілуін болдырмауға міндетті. Бұл талап бұзылған жағдайда ұйымға келген барлық зиян қызметкерден өндіріліп алынады.
Жоғарыда көрсетілген шарттар бұзылған жағдайда қызметкер жеке меншік туралы заңға сәйкес материалдық жауапкершілікті мойнына алады және келтірілген шығынның, оның ішінде қолдан кеткен түсетін пайданың орнын толық мөлшерде толтырады4.
2.4. Келісімшарт мерзімі өткенге дейін төмендегі негіздерде бұзылуы мүмкін:
- жақтардың келісімімен;
- қызметкер әскери қызметке немесе өндірістен кем дегенде 1 ай қол үзетін мерзімге әскери жиындарға шақырылған жағдайда;
- қызметкер ұйымда жұмысын жалғастыруын тоқтатып, жазаға тартылатын сот үкімі заңды күшіне енген жағдайда;
- қызметкер сайлау лауазымына сайланған жағдайда5;
- ұйым жойылған, қайта ұйымдастырылған немесе қайта мамандандырылған жағдайда;
- қызметкер атқаратын лауазымына лайықсыз деп танылған жағдайда, оның кінәлі істері байқалғанда немесе қызметкер осы Келісімшарттың талаптарын дөрекі түрде бұзғанда, клиенттерден шағым түскенде, тапсырма шарттарын сапасыз орындағанда, ұйымның беделін түсіретін іс-әрекеттер жасағанда.
2.5. Қызметкердің бастамасы бойынша Келісімшарт төмендегі жағдайларда бұзылуы мүмкін:
- осы Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындауға кедергі келті-
ретін ауру немесе мүгедектік жағдайында;
- ұйым басшысы Келісімшарт талаптарын бұзғанда.
2.6. Қызметкердің өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті дәрежеде орындамауы ұйым басшысының бастамасы бойынша Келі-
сімшартты мерзімінен бұзуға негіз болуы мүмкін.
2.7. Өз міндеттемелерін орындамау салдарынан кәсіпорынға материалдық зиян келтірілген жағдайда кәсіпорын кінәлілерден зиянның тікелей нақты мөлшерін өндіріп алуға құқылы.
Зиян мөлшері ұйым бухгалтериясы арқылы өндіріліп алынады.
2.8. Ұйым таратылған, қайта ұйымдастырылған немесе қайта мамандандырылған жағдайда, қызметкердің атқаратын лауазымы сақталмауы мүмкін болса, ұйым басшысы қызметкерге Келісімшартты бұзу туралы кемінде 2 ай уақыт бұрын ескертуге міндетті, көрсетілген мерзімді сақтау мүмкін болмағанда ұйым қызметкерге ____________ _____________________ теңге көлемінде (үш айлық көрсеткіштен кем емес) өтемақы төлеуге міндетті.
2.9. Келісімшарт мерзімінен бұрын бұзылатын жағдайда жақтар бір-бірін 30 күннен кешіктірмей құлақтандыруға міндетті. Келісімшарт ұйым бастамасы бойынша мерзімінен бұрын бұзылатын жағдайда қызметкерге пайдаланылмаған демалысы үшін қолданыстағы заңнамаға сәйкес жәрдемақы төленеді.
Келісімшарттың бұзылуы мүмкіндігі туралы ескертудің мерзімі ке-
зінде қызметкерге жақтардың келісімі бойынша жаңа жұмыс орнын іздеу үшін айлық жалақысын сақтай отырып6, _______ күн беріледі.
Қызметкер ескерту мерзімі өткенше жаңа жұмыс орнын тапса, ол келісімшартты бұл мерзім өткенше тоқтата алады.
2.10. Келісімшарт тоқтатылғанда немесе бұзылғанда жақтар арасындағы барлық есеп айырысулар _________ күндік мерзімде жүргізілуі тиіс.
3. Тараптардың міндеттері
3.1. Ұйым қызметкерге қажетті жұмыс орнын, қажетті құрал-жабдықтарды, анықтамалық және ақпараттық материалдарды ұсынуға міндетті.
3.2. Жұмыстың ерекшелігін есепке ала отырып, ұйым төмендегі күндерде қызметкер міндетті түрде келуі тиіс деп санайды___________ __________________________________________________________________, ал басқа күндері ұйым қызметкердің басқа ұйымда жұмыс істейтін-
дігіне7 келісім береді.
3.3. Ұйым қызметкерге ұсынған жұмыс орнында еңбек заңнамасының және қауіпсіздік техникасының бекітілген нормаларына сәйкес қауіпсіз әрі салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге, қызметкерді ішкі тәртіп ережелерімен, еңбекті қорғау жөніндегі талаптармен және қызметкердің лауазымдық міндеттемелерін орындауға қажетті басқа да ережелермен таныстыруға міндетті.
3.4. Қажет болған жағдайда ұйым қызметкерді ұйым қаржысы есебінен де, сондай-ақ қызметкердің өз қаржысы есебінен де біліктілігін арттыруға жіберуі мүмкін.

4. Еңбекақы төлеу шарттары
4.1. Осы Келісімшартта қарастырылған жұмыстарды орындағаны үшін ұйым қызметкерге _____________________________________ немесе 1 сағат жұмысқа _______________________ теңге есебі бо-
йынша еңбекақы төлейді.

5. Еңбекақы төлеудің ерекше шарттары
5.1. Жұмыстың сипаты бір жерге барып-келу болғанда ұйым таксиден басқа қала көліктеріндегі жолақыны төлейді.
5.2. Қызметкерге тиесілі жекеменшік оргтехниканы, көлікті, құрал-саймандарды қолданғанда ұйым ______________________ теңге көлемінде өтемақы төлеуге міндетті.
5.3. Демалыс және мейрам күндері жұмыс істегені үшін ұйым жұмысшыға екі есе мөлшерде8 еңбекақы төлейді.
5.4. Іссапар шығындары үшін қызметкерге төленетін өтемақы жалпы негізде немесе _________________________________________
__________________________________________________________ есебінен төленеді.
Басқа да өтемақылар: ____________________________________ __________________________________________________________________________
Қызметкердің іссапарға баруы міндетті саналады9.
5.5. Ұйым қызметкерге мінсіз еңбегі үшін «Сыйақы беру және материалдық ынталандыру ережелеріне» сәйкес материалдық сыйақы төлейді. Ұйым бұдан басқа төмендегідей сыйақы түрлерін төлейді:
- қызметкердің ұсынысының10 жүзеге асуы нәтижесінде ұйымның қосымша табыс алғандығы үшін;
- қызметкердің көмек көрсетуі арқылы (егер бұл оның лауазымдық міндеттемелеріне кірмесе) ұйымның пайдалы тапсырыстар немесе шарттар алғандығы үшін;
- клиенттер саны мен бастаманы арттырғандығы үшін;
- ____________________________________________________.
5.6. Ұйымда тұрақты негізде (еңбек кітапшасын әкелу арқылы) жұмыс істейтін қызметкерге, ұйым оның өтініші бойынша, жағдайлары мен жеке үлесін есепке ала отырып, қарыз беруі, несие, аванс алып беруі, _________________________ сомадағы теңгеге дейін қайтарымсыз материалдық көмек беруі, _________ күнге дейін ақшалай құнын сақтау, сондай-ақ сақтамастан қосымша демалыс беруі мүмкін.

6. Еңбек дауларын шешу
6.1. Жақтар арасында дау туындаған жағдайда, ол ұйым басшысы мен қызметкер арасындағы тікелей келіссөздер жасау жолымен реттелуі керек.
Келіссөздерге жақтардың мүддесін көздейтін заңгерлер қатысуы мүмкін.
6.2. Келіссөздер нәтижелері екі жақ және олардың өкілдері қол қойған тиісті хаттамамен рәсімделеді. Қандай да бір жақтан заңгер қатыс-
қан жағдайда, екінші жақтың хаттамаға қол қоюдан бас тартуы келіссөздерді өтпеді деп санауға негіз бола алмайды.
6.3. Егер дау келіссөздер жасау кезінде реттелмесе, онда ол қолданыстағы заңнама негізінде шешілуі тиіс.
6.4. Даулы мәселелері бар келісімшартты бұзуға дауды еңбек даулары бойынша комиссияның (ЕДК) құқықтары мен ұстанымдары негізінде әрекет ететін, ________ адамнан тұратын, еңбек даулары мен шағымдарды қарау бойынша құрылған арнайы комиссия қарастыруы мүмкін.
Осы Келісімшарт екі жақта сақталатын және бірдей заңдық күші бар екі данада жасалады.
______________________ ____________________________
(ұйымның атауы) (өкілетті өкілдің қолы)

______________________

2.3. Басқа да талаптар:
Қызметкердің ұйымның келісімінсіз ұйымның қызметіне байланысты ешқандай материалды өзінің атымен де, бүркеншік атпен де бұқаралық ақпарат құралдарына беруге құқығы болмайды.
Қызметкер өзі дайындайтын материалдарды тексеруге және ұйымға зиян келтіретін, азаматтардың ары мен абыройына нұқсан келтіретін мәліметтердің жария етілуін болдырмауға міндетті. Бұл талап бұзылған жағдайда ұйымға келген барлық зиян қызметкерден өндіріліп алынады.
Жоғарыда көрсетілген шарттар бұзылған жағдайда қызметкер жеке меншік туралы заңға сәйкес материалдық жауапкершілікті мойнына алады және келтірілген шығынның, оның ішінде қолдан кеткен түсетін пайданың орнын толық мөлшерде толтырады4.
2.4. Келісімшарт мерзімі өткенге дейін төмендегі негіздерде бұзылуы мүмкін:
- жақтардың келісімімен;
- қызметкер әскери қызметке немесе өндірістен кем дегенде 1 ай қол үзетін мерзімге әскери жиындарға шақырылған жағдайда;
- қызметкер ұйымда жұмысын жалғастыруын тоқтатып, жазаға тартылатын сот үкімі заңды күшіне енген жағдайда;
- қызметкер сайлау лауазымына сайланған жағдайда5;
- ұйым жойылған, қайта ұйымдастырылған немесе қайта мамандандырылған жағдайда;
- қызметкер атқаратын лауазымына лайықсыз деп танылған жағдайда, оның кінәлі істері байқалғанда немесе қызметкер осы Келісімшарттың талаптарын дөрекі түрде бұзғанда, клиенттерден шағым түскенде, тапсырма шарттарын сапасыз орындағанда, ұйымның беделін түсіретін іс-әрекеттер жасағанда.
2.5. Қызметкердің бастамасы бойынша Келісімшарт төмендегі жағдайларда бұзылуы мүмкін:
- осы Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындауға кедергі келтіретін ауру немесе мүгедектік жағдайында;
- ұйым басшысы Келісімшарт талаптарын бұзғанда.
2.6. Қызметкердің өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті дәрежеде орындамауы ұйым басшысының бастамасы бойынша Келісімшартты мерзімінен бұзуға негіз болуы мүмкін.
2.7. Өз міндеттемелерін орындамау салдарынан кәсіпорынға материалдық зиян келтірілген жағдайда кәсіпорын кінәлілерден зиянның тікелей нақты мөлшерін өндіріп алуға құқылы.
Зиян мөлшері ұйым бухгалтериясы арқылы өндіріліп алынады.
2.8. Ұйым таратылған, қайта ұйымдастырылған немесе қайта мамандандырылған жағдайда, қызметкердің атқаратын лауазымы сақталмауы мүмкін болса, ұйым басшысы қызметкерге Келісімшартты бұзу туралы кемінде 2 ай уақыт бұрын ескертуге міндетті, көрсетілген мерзімді сақтау мүмкін болмағанда ұйым қызметкерге ____________ _____________________ теңге көлемінде (үш айлық көрсеткіштен кем емес) өтемақы төлеуге міндетті.
2.9. Келісімшарт мерзімінен бұрын бұзылатын жағдайда жақтар бір-бірін 30 күннен кешіктірмей құлақтандыруға міндетті. Келісімшарт ұйым бастамасы бойынша мерзімінен бұрын бұзылатын жағдайда қызметкерге пайдаланылмаған демалысы үшін қолданыстағы заңнамаға сәйкес жәрдемақы төленеді.
Келісімшарттың бұзылуы мүмкіндігі туралы ескертудің мерзімі кезінде қызметкерге жақтардың келісімі бойынша жаңа жұмыс орнын іздеу үшін айлық жалақысын сақтай отырып6, _______ күн беріледі.
Қызметкер ескерту мерзімі өткенше жаңа жұмыс орнын тапса, ол келісімшартты бұл мерзім өткенше тоқтата алады.
2.10. Келісімшарт тоқтатылғанда немесе бұзылғанда жақтар арасындағы барлық есеп айырысулар _________ күндік мерзімде жүргізілуі тиіс.
3. Тараптардың міндеттері
3.1. Ұйым қызметкерге қажетті жұмыс орнын, қажетті құрал-жабдықтарды, анықтамалық және ақпараттық материалдарды ұсынуға міндетті.

3.2. Жұмыстың ерекшелігін есепке ала отырып, ұйым төмендегі күндерде қызметкер міндетті түрде келуі тиіс деп санайды_____________________________________, ал басқа күндері ұйым қызметкердің басқа ұйымда жұмыс істейтіндігіне7 келісім береді.
3.3. Ұйым қызметкерге ұсынған жұмыс орнында еңбек заңнамасының және қауіпсіздік техникасының бекітілген нормаларына сәйкес қауіпсіз әрі салауатты еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге, қызметкерді ішкі тәртіп ережелерімен, еңбекті қорғау жөніндегі талаптармен және қызметкердің лауазымдық міндеттемелерін орындауға қажетті басқа да ережелермен таныстыруға міндетті.
3.4. Қажет болған жағдайда ұйым қызметкерді ұйым қаржысы есебінен де, сондай-ақ қызметкердің өз қаржысы есебінен де біліктілігін арттыруға жіберуі мүмкін.

4. Еңбекақы төлеу шарттары
4.1. Осы Келісімшартта қарастырылған жұмыстарды орындағаны үшін ұйым қызметкерге ___________________________________ немесе 1 сағат жұмысқа _________ теңге есебі бойынша еңбекақы төлейді.

5. Еңбекақы төлеудің ерекше шарттары
5.1. Жұмыстың сипаты бір жерге барып-келу болғанда ұйым таксиден басқа қала көліктеріндегі жолақыны төлейді.
5.2. Қызметкерге тиесілі жекеменшік оргтехниканы, көлікті, құрал-саймандарды қолданғанда ұйым ______________________ теңге көлемінде өтемақы төлеуге міндетті.
5.3. Демалыс және мейрам күндері жұмыс істегені үшін ұйым жұмысшыға екі есе мөлшерде8 еңбекақы төлейді.
5.4. Іссапар шығындары үшін қызметкерге төленетін өтемақы жалпы негізде немесе _____________________________________________________________ есебінен төленеді.
Басқа да өтемақылар: ________________________________________________________

Қызметкердің іссапарға баруы міндетті саналады9.
5.5. Ұйым қызметкерге мінсіз еңбегі үшін «Сыйақы беру және материалдық ынталандыру ережелеріне» сәйкес материалдық сыйақы төлейді. Ұйым бұдан басқа төмендегідей сыйақы түрлерін төлейді:
- қызметкердің ұсынысының10 жүзеге асуы нәтижесінде ұйымның қосымша табыс алғандығы үшін;
- қызметкердің көмек көрсетуі арқылы (егер бұл оның лауазымдық міндеттемелеріне кірмесе) ұйымның пайдалы тапсырыстар немесе шарттар алғандығы үшін;
- клиенттер саны мен бастаманы арттырғандығы үшін;
- ____________________________________________________.
5.6. Ұйымда тұрақты негізде (еңбек кітапшасын әкелу арқылы) жұмыс істейтін қызметкерге, ұйым оның өтініші бойынша, жағдайлары мен жеке үлесін есепке ала отырып, қарыз беруі, несие, аванс алып беруі, _________________________ сомадағы теңгеге дейін қайтарымсыз материалдық көмек беруі, _________ күнге дейін ақшалай құнын сақтау, сондай-ақ сақтамастан қосымша демалыс беруі мүмкін.

6. Еңбек дауларын шешу
6.1. Жақтар арасында дау туындаған жағдайда, ол ұйым басшысы мен қызметкер арасындағы тікелей келіссөздер жасау жолымен реттелуі керек.
Келіссөздерге жақтардың мүддесін көздейтін заңгерлер қатысуы мүмкін.
6.2. Келіссөздер нәтижелері екі жақ және олардың өкілдері қол қойған тиісті хаттамамен рәсімделеді. Қандай да бір жақтан заңгер қатысқан жағдайда, екінші жақтың хаттамаға қол қоюдан бас тартуы келіссөздерді өтпеді деп санауға негіз бола алмайды.
6.3. Егер дау келіссөздер жасау кезінде реттелмесе, онда ол қолданыстағы заңнама негізінде шешілуі тиіс.
6.4. Даулы мәселелері бар келісімшартты бұзуға дауды еңбек даулары бойынша комиссияның (ЕДК) құқықтары мен ұстанымдары негізінде әрекет ететін, ________ адамнан тұратын, еңбек даулары мен шағымдарды қарау бойынша құрылған арнайы комиссия қарастыруы мүмкін.
Осы Келісімшарт екі жақта сақталатын және бірдей заңдық күші бар екі данада жасалады.
______________________ ____________________________
(ұйымның атауы) (өкілетті өкілдің қолы)
______________________
(қызметкердің қолы)

Загрузка...


Уважаемый пользователь! Материал может содержать устаревшие данные, ошибки (устаревшую экономическую статистику, утратившую силу закона, нормативные акты и т.п.). Поэтому перед сдачей рекомендуем самостоятельно проверить содержание работ.
Желаем успехов!76.5 Kb
Категория: Іс жүргізу | Добавил: Admin
Просмотров: 2263 | Загрузок: 185 | Рейтинг: 0.0/0

Это может Вас заинтересовать:
Көкбай Жанатайұлы
Асан қайғы - дала данышпаны
Ұлттың болашағы - діни бірлігімізде
Адастырушы діни ағымдар
Мағжан - ақынның ақыны
Ақыт қажының Жиһаншаһ дастанындағы Шаһзада бейнесі
Қазақстан опера өнерінің негізін салушы сахна жұлдыздары
Ғарифолла Құрманғалиев
Қарабура
Информация және информатика
Куәдан жауап алу тәртібі
Бөкейханов Әлихан Нұрмұхамедұлы
Шертпе күйдің аймақтық уялары
Саз әлемінің сардары - Ахмет Жұбанов
Қазанғап күйші